Algemene Voorwaarden

Artikel 1

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd.
Rooms in Holland: De website
Gebruikers: iedereen, de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten op roomsinholland.com.
Dienst: de dienstverlening van Rooms in Holland met onder meer het kunnen plaatsen van advertenties met betrekking tot woonruimte alsmede het verkrijgen van toegang het verkrijgen van toegang tot de database van onder andere deze advertenties.
Advertentie: een op de website geplaatste en of daartoe aangeboden advertentie door Rooms in Holland of derden (particulieren en/of makelaars) waarin woonruimte, met of zonder foto's te huur wordt aangeboden.
Reactietegoeden: het door de Gebruiker betaald tegoed en het recht geeft om op het woonaanbod te reageren.
Wachtwoord: een aan de gebruiker toegekende code, waarmee in combinatie van het email adres, van de dienst gebruik kan worden gemaakt.
Verhuurder/aanbieder : de (rechts)persoon die advertenties op de website plaatst, met als doel een huurder te vinden.
Kamerzoeker: dit is de persoon die een kamer/woonruimte zoekt middels de site.
Persoonsgegevens: de door de Gebruikers verstrekte gegevens die tot haar of zijn gegevens herleidbaar zijn zoals naam, IP adres, e-mail adres en bankrekeningnummer.
Overeenkomst: Overeenkomst tussen gebruiker en Rooms in Holland op grond waarvan Rooms in Holland haar Diensten aan de gebruiker ter beschikking stelt.
 

Artikel 2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Gebruiker enerzijds en Rooms in Holland anderzijds. Voor deze Algemene Voorwaarden geldt het Nederlands Recht.
 

Artikel 3

Rooms in Holland functioneert als intermediair tussen huurders en verhuurders en heeft mitsdien een faciliterende rol. roomsinholland.com is slechts een ontmoetingsplaats van informatie en derhalve geen partij in de overeenkomst tussen kamerzoeker en aanbieder. Rooms in Holland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de veiligheid, prijs, legaliteit en bevoegdheid van de inschrijvers en juistheid van de gegevens.
 

Artikel 4

Rooms in Holland kan niet in absolute zin en op geen enkele wijze het foutloos en het ononderbroken van haar websites garanderen. Iedere verdere aansprakelijkheid van Rooms in Holland voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in ieder geval verstaan:a)winstderving, gemiste besparingen .b)kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade; en c) vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer. d)verliezen.
 

Artikel 5

Rooms in Holland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zijn daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden, waarvan Rooms in Holland gebruikt maakt.
 

Artikel 6

De wetgever biedt de consument die een aankoop op internet doet (zgn. overeenkomsten die langs elektonische weg tot stand zijn gekomen, boek 7 BW) een zichttermijn/bedenktijd. Kortweg houdt dit in dat de consument binnen 7 dagen na contractsluiting ( i.c. dat de dienst wordt besteld) zonder enige opgave van reden of enige verplichtingen kan afzien van de overeenkomst en deze kan ontbinden. Consument heeft derhalve recht op restitutie van betaald bedrag binnen 30 dagen. Consument kan dit kenbaar maken door het verzoek te mailen naar info@roomsinholland.com. Rooms in Holland zal hier in goede orde een bevestigingmail op terugmailen.
 

Artikel 7

Het is voor huurders noch verhuurders toegestaan om de e-mail adressen van reagerende leden aan de mailing lijst toe te voegen en/of op enigerlei wijze commercieel te exploiteren. Voorts mogen de e-mail adressen van de leden door de deelnemers enkel worden gebruikt voor correspondentie over de woonruimte die op of via onze website wordt gezocht/aangeboden.
 

Artikel 8

Rooms in Holland is niet verantwoordelijk voor de actuele update van persoonlijke gegevens van de bij haar ingeschreven Gebruikers. Hier zijn Gebruikers zelf verantwoordelijk voor. Rooms in Holland is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van het woningaanbod.
 

Artikel 9

De intellectuele eigendomsrechten op alle beelden, teksten en programmatuur van de website Rooms in Holland behoren Rooms in Holland toe. Niets mag zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, overgenomen of worden vermenigvuldigd. Voorafgaande toestemming van Rooms in Holland is vereist. Rooms in Holland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schending van copyright van in de advertentie geplaatst materiaal.
 

Artikel 10

Door de inschrijving op de website van Rooms in Holland geeft men akkoord te gaan met de door ons opgestelde voorwaarden en geeft men expliciet toestemming voor het gebruik van de ingezonden gegevens aan Rooms in Holland, noodzakelijk voor het functioneren van Rooms in Holland.
 

Artikel 11

De betaling van reactietegoeden dienen bij vooruitbetaling te worden gedaan, tenzij anders is overeengekomen. Het reactietegoed is 2 maanden geldig en wordt daarna verwijderd.
 

Artikel 12

De betaling van reactietegoeden dienen bij vooruitbetaling te worden gedaan, tenzij anders is overeengekomen.
Rooms in Holland werkt met de volgende pakketten/tarieven
 

Artikel 13

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde in het Arrondissement Breda.

Vind je toekomstige kamer!